1. konference EVVO

v roce 2008

pro všechny aktéry EVVO v Praze, včetně odborné i laické veřejnosti

proběhla v úterý 25. listopadu 2008 v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí 2, Praha 1, organizátorem byla asociace ekologických organizací Zelený kruh

Cílem první konference bylo především vzájemné seznámení a setkání všech pražských aktérů EVVO - jak zkušených profesionálů, tak těch, kteří s EVVO teprve začínají. Konference byla prostorem pro výměnu zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.Konference byla zaměřená na současný stav EVVO a možné výhledy do budoucnosti

Projednávala se koncepce EVVO a návazných dokumentů, tzv. akčních plánů. Důležitým předmětem zkoumání bylo, jak jsou cíle koncepce naplňovány v praxi.

Probíraly se možnosti financování EVVO v Praze (grantové schéma MHMP na příští rok, veřejné zakázky, Evropské fondy). Dalším z témat bylo nakládání s odpady jako příklad mezisektorové spolupráce. Zde jsme mohli také shlédnout prezentace praktických zkušeností Arniky, Hnutí DUHA, Ecobatu a CEMC.

Diskutovalo se také o ekologických a ekonomických aspektech ozeleňování provozu firem a organizací a o smyslu a významu ekoznačení v dnešní přelogované době a v neposlední řadě o zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování a role MHMP a úřadů MČ v Praze.

Akce z velké části probíhala formou veletrhu. Součástí byla rovněž prodejní výstava - publikací, pomůcek, učebnic a pracovních listů. Veletrh doprovázela řada seminářů, diskusních skupin a pracovních dílen a byla zde také jedinečná příležitost k seznámení se s příklady dobré praxe v Praze.

Výběr z programu

V sekci Příklady dobré praxe EVVO, která představovala školské výukové programy představilo sdružení TEREZA širokou nabídku ekologických výukových programů, ze které si mohou vybrat učitelé MŠ, ZŠ i SŠ. Zjistili jsme, jak ve výuce využít ukázkové hodiny, proč má každý program velkou myšlenku a co se mohou žáci naučit prostřednictvím simulační hry. Ve výukovém programu - Propojený svět si žáci odpovídají na otázky: Co znamená globální svět? Jak se mě týká kácení pralesů na opačné straně zeměkoule? Jak to mohu ovlivnit?

Hnutí Brontosaurus představilo zajímavé videoklipy o údržbě chráněných území Prahy a videoklipy o rekonstrukci studánky Habrovka (program magistrátu "Pražské studánky). V další prezentaci představili rekonstrukci Šestákovy studánky, Mariánského pramene a Ovčí studánky a videoklipy o zajištění doprovodného programu při příležitosti informační kampaně k TV seriálu Prehistorický park, Dětských dnů ve Stromovce apod.

Botanická zahrada hl. m. Prahy prezentovala možnost využití průvodcovské služby pro pedagogy, kdy 15 druhů pracovních listů vytvořila společně s Trojským gymnáziem.

V Burze aktérů EVVO jsme se mohli seznámit např. s organizací Arnika, která zde prezentovala projekt "Předcházej a recykluj" zaměřený na prevenci vzniku odpadů. Součástí byly také informace o projektu "Šetrné papírování", které s předchozím projektem úzce souvisí (věnuje se problematice rostoucí spotřeby papíru a prevenci vzniku odpadového papíru a dále podpoře širšího využití recyklovaných papírů na úřadech a školách).

Recyklohraní představilo svůj školní recyklační program Recyklohraní, pořádaný pod záštitou MŠMT ČR. Jedná se o společný projekt organizací ECOBAT, s.r.o., ASEKOL, s.r.o. a EKO-KOM, a.s. Recyklohraní je vzdělávací program pro školy zaměřený na získání správných návyků dětí k třídění a recyklaci odpadů a vyřazených výrobků a na osvětovou a informační činnost.

Za splnění rozličných úkolů týkající se problematiky třídění a recyklace odpadů, sběr baterií a drobných elektrozařízení získávají školy body, které si budou moci vyměnit za zajímavé odměny z připraveného katalogu.