8. konference EVVO

v roce 2017

pro firmy a veřejný sektor

proběhla 25. října 2017 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze, organizátorem bylo Ekocentrum Koniklec

Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR? To byly jedny z hlavních otázek v pořadí již osmé konference.


Hlavním tématem tento rok bylo environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru. Představena byla mimo jiné témata udržitelného fungování firem a úřadů, společenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate Social Responsibility), dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie.

Součástí byla panelová diskuze se všemi přednášejícími, kteří se společně vyjadřovali k otázkám, jaké bariéry vnímají ve spolupráci firem, městských částí a neziskových organizací při realizaci environmentálních projektů, či které příležitosti vidí v oblasti udržitelnosti a spolupráce jednotlivých sektorů.

Poté následovaly workshopy, během kterých se účastníci mohli dozvědět více z oblastí aktuálních trendů firemního dárcovství, společenské odpovědnosti, spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru, a mnoho dalšího.

Konference propojila lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací, s cílem podpořit spolupráci a inspirovat příklady dobré praxe a řešeními, které povedou k udržitelnému hospodaření.

Na konferenci se prezentovaly také firmy, úřady a NNO, poskytující služby v oblasti EVVO, včetně burzy pomůcek a literatury, věnující se tématu.

Výběr z programu

Přednášky

Petr Holý, krajský koordinátor EVVO v Praze, představil Krajskou koncepci EVVO a projekty Rozvoje udržitelné dopravy v Praze, v rámci konceptu chytrých měst Smart city - Smart Prague a v rámci Strategie Adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu.
Upozornil na brožuru o společenské odpovědnosti MHMP s příklady činností, které realizuje či podporuje, a na to, že Praha přijímá zásady CSR za své a hlásí se k nim.
Na závěr byly představeny plánované aktivity v oblasti EVVO, zejména tvorba metodiky a pilotní ověřování místních koncepcí EVVO na městských částech.

Tomáš Kažmierski z MŽP promluvil o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí v oblasti výrobního procesu, systému řízení (zejména program EMAS s podporou EU nebo zavedení EMS podle ISO 14 001) a produktu (ekoznačky) a poté o finančních nástrojích OŽP (půjčky a dotace na snižování environmentálních rizik, doplňkové půjčky pro projekty v rámci OPŽP, NPŽP a dalších programů).

Dále představil soutěž pro obce Zelená stuha, osvětové tematické kampaně pro právnické osoby, osvětovou kampaň Čistá mobilita pro kraje a statutární města, program Přírodní zahrady pro obce, školy a NNO, program Sídelní zeleň pro všechny FO a PO.

Dílny

"Aktuální trendy ve firemním dárcovství a udržitelném podnikání", workshop vedený Liborem Markem z Nadace Neziskovky.cz nám představil, jaké aktuální trendy hýbou firemní udržitelností a dárcovstvím
Dozvěděli jsme se také, jak tuto formu získávání zdrojů nejlépe propojit s celkovým fungováním neziskové organizace a jak posílit získávání zdrojů z negrantových příležitostí.

V rámci dílny jsme se seznámili i s případovými studiemi vytváření partnerství mezi NNO a firmou od Radky Pokorné ze společensky prospěšného podniku Kokoza a Judity Nechvátalové za projekt reklamní agentury Green Cat a prospěšného podnikání Sdružení TEREZA.
V průběhu workshopu jsme si zkusili navrhnout, jakým způsobem můžeme pro svou organizaci získat zdroje negrantovým způsobem a s kým navázat nová partnerství.