Medailonky mluvčích
a jejich prezentace

13. konference EVVO 2022


LUKÁŠ HÁNA

GROW JOB INSTITUTE / Lektor

Lukáš Hána se v GrowJOB Institutu specializuje na rozvoj a školení kritického myšlení a s ním spojených témat jako je práce s informacemi, rozhodování na základě důkazů a předcházení chybám. Založil a vede projekt Kritické myšlení #krimyš, v rámci kterého pořádá od roku 2014 každý rok největší konferenci o kritickém myšlení v ČR. Přednáší a školí v Evropě a Spojených státech pro firmy, univerzity, veřejnost, ale třeba i zpravodajské služby. Na Vysoké škole ekonomické v Praze pomohl vytvořit kurz kritického myšlení, kde i učí. Natočil rozsáhlý online kurz kritického myšlení pro vzdělávací portál Seduo.cz a na stejné téma dopisuje knihu.

PŘEDNÁŠKA: STRATEGICKÁ KOMUNIKACE - JAK VYVRACET NESMYSLY (O KLIMATU)?

Mnoho lidí má zkreslené představy o řadě problémů jako je klimatická změna, epidemiologie a další. Díky vědě máme na řadu otázek spolehlivé odpovědi a řešení, ale kvůli rozpolcenosti společnosti se je nedaří realizovat a problémy zůstavají nevyřešené ne-li horší. Jednou z hlavních příčin je nedostatečná komunikace odborníků a v důsledku slabá informovanost veřejnosti, na které parazitují zavádějící a mylná sdělení. Politici, učitelé, vědci, novináři, influenceři a další veřejně aktivní lidé přitom mohou svou komunikaci pojmout strategicky a dramaticky ji tak vylepšit, aby veřejnost lépe rozuměla současným výzvám a byla odolnější vůči manipulaci. Na přednášce představím několik postupů, jak k takové komunikaci přistoupit.

WORKSHOP: KRITICKÉ MYŠLENÍ - VĚDECKÁ GRAMOTNOST A PRÁCE S VĚDECKÝMI ČLÁNKY

Orientace v řadě současných problémů vyžaduje porozumění principům vědecké metody. Na workshopu si tyto základní principy představíme a ukážeme si jak pracovat s vědeckými zdroji, vyhledávat je pomocí výběru správných klíčových slov a databází a jak je kriticky zhodnotit. Věda je sice v teorii tím nejspolehlivějším zdrojem poznání, který máme, ale stále ji děláme my lidé a dopouštíme se chyb a někdy bohužel i podvodů. Vědecká gramotnost je nejlepší ochranou proti nesmyslům. Přijďte na ní společně zapracovat. 

RNDR. JANA DLOUHÁ, PH.D.

CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  / Výzkumný pracovník

Jana Dlouhá je vědecká pracovnice Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; hlavní editorka recenzovaného časopisu Envigogika; zakladatelka a koordinátorka Regionálního centra expertizy Česko; 2. místopředsedkyně České komise pro UNESCO; bývalá viceprezidentka a současná členka poradního výboru mezinárodní sítě vysokoškolských institucí Copernicus Alliance. Zabývá se transformativním vzděláváním pro udržitelný rozvoj a souvisejícími změnami ve vzdělávání na všech úrovních; pracuje v oblasti digitálních médií, otevřených vzdělávacích zdrojů (je spoluzakladatelkou znalostní základny Enviwiki a VCSEWiki, jež využívá ve výuce), analyzuje koncept sociálního učení a využívá participativní přístupy pro podporu veřejného dialogu (mapování aktérů a podpora rozhodovacích procesů na místní úrovni). Je zapojena do národních a mezinárodních sítí a projektů; spolupracuje s univerzitami, nevládními organizacemi a dalšími společenskými aktéry. V poslední době spoluvytváří program celoživotního učení k udržitelnosti pro Národní síť Místních akčních skupin

PŘEDNÁŠKA: "ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA" PRO VŠECHNY STUPNĚ ŠKOL: ZNALOSTI, KOMPETENCE, PŘÍLEŽITOST K (SEBE) POZNÁNÍ

Vzdělávací přístupy podporující systémové myšlení a hodnoty udržitelnosti rozvoje k pochopení širších souvislostí v reálném světě (ekosystémy a lidská společnost), a rozvoji schopností se angažovat (prosazovat žádoucí směry rozvoje) je nutné změnit vzdělávací přístupy. Cílem je podporovat mezipředmětové myšlení, propojit témata s hodnotami, a celkově rozvinout kompetence pro praxi. Například metody založené na kreativním učení mohou využívat umění k podpoře kritického, odpovědného, akčně orientovaného názoru a postoje žáků a studentů. Příspěvek stručně mapuje (další) teoretická východiska a jejich uplatnění ve vzdělávání, a to i v měřítku ČR.

MGR. VERONIKA ENDRŠTOVÁ

ČLOVĚK V TÍSNI / Metodička a lektorka globálního vzdělávání

Od roku 2013 pracuje jako metodička a lektorka globálního a klimatického vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Podílela se na vzniku publikací Active Citizens, online kurzu Klimatická změna, či Filozofie pro děti do výuky.  

WORKSHOP: ACTIVE CITIZENS: CHRÁNÍME KLIMA

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé ze škol, studenti pedagogiky, neformální vzdělávání

Aneb jak na klimatickou změnu se žáky kriticky i občansky aktivně

ZUZANA JAKOBOVÁ

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TEREZA / koordinátorka programu Mladí reportéři pro životní prostředí

Již přes 18 let se věnuje environmentálnímu vzdělávání. V současné době koordinuje ve Vzdělávacím centru TEREZA program Mladí reportéři pro životní prostředí a také tvorbu výstavy a webu na rozvoj vizuální gramotnosti. Spolupracuje s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání jako hlavní administrátorka Ekopubliky - ceny za environmentální publicistiku.

PŘEDNÁŠKA: UMĚNÍ VIDĚT - VÝSTAVA A WEB NA ROZVOJ VIZUÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Podle vědců až 80 % toho, co se naučíme, závisí na vizuálním vjemu. Fotografie, videa a další obrazový materiál jsou běžnou součástí našeho života a hlavní náplní většiny médií. Díky sociálním sítím můžeme obrazový materiál sdílet na jedno kliknutí daleko za hranice našich domovů. Proto porozumět obrazovému materiálu je nezbytnou dovedností dnešní doby. Jak ji rozvíjet? Vzdělávací centrum TEREZA má pro vás hned několik možností a tipů. 

WORKSHOP: MLADÍ REPORTÉŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ, SŠ

V rámci dílny si představíme program Mladí reportéři pro životní prostředí. Program si klade za cíl rozvíjet kritické myšlení žáků, jejich vizuální a mediální gramotnost a kompetence k řešení problémů. Žáci nejen pracují s informacemi a obrazovým materiálem, ale tvoří vlastní novinářské výstupy, které šíří do světa. Jak program funguje a co nabízí? To i spoustu dalších tipů vám prozradíme na workshopu. 


ONDRÁŠ PŘIBYLA

FAKTA O KLIMATU / Zakladatel a ředitel

Teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Vede tým Fakta o klimatu a přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy. 

PŘEDNÁŠKA: FAKTA O KLIMATU

MGR. ALICE KONČINSKÁ

EKOCENTRUM KONILEC / Koordinátorka projektu Vodní škola, autorka projektů s tématem adaptace sídel na změnu klimatu

Environmentálnímu vzdělávání v Ekocentru Koniklec se věnuje přes 20 let, v posledních 7 letech se zabývá tématikou adaptace na změnu klimatu. Vedla projekty Město do kapsy - Mikroklima okolí školy, Adaptace sídel na změnu klimatu do škol, Adaptace Prahy na změnu klimatu, Vodní škola a byla spolutvůrkyní deskové hry Adapťáci a karetní hry Adaptopolis.

WORKSHOP: ADAPTOPOLIS (karetní hra na téma adaptace na změnu klimatu)

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ, SŠ, dospělá veřejnost

Pojďte si s námi zahrát karetní hru Adaptopolis. Při hraní této strategické hry se hráči seznamují s jednotlivými negativními projevy klimatických změn a s možnostmi, jak se na tyto projevy adaptovat. Hráči si mohou hravou formou ověřit, jak jsou tato opatření propojena s negativními projevy klimatických změn a jak je možno se jim bránit nebo zmírňovat jejich následky. Použitá opatření jsou nejen z oblasti modro - zelené infrastruktury, ale také udržitelné energetiky a udržitelné mobility.

ALENA KOHOUTOVÁ

ADRA / metodička a lektorka GRV a EV

Přes 15let pracuje v environmentální a globální výchově. Na několika ekocentrech se v programech a na seminářích věnovala nejrůznějším věkovým skupinám od dětí z MŠ až po vysokoškolské studenty a pedagogy. Aktuálně pracuje v Oddělení vzdělávání pražské pobočky mezinárodní organizace ADRA jako metodička, kde konzultuje vznikající materiály pro pedagogy. Hlavně se však věnuje spolupráci s několika pedagogickými fakultami, pro něž lektoruje praktické workshopy k metodám GRV a EV. 

WORKSHOP: SVĚTOVÁ ŠKOLA, LEKCE KE GLOBÁLNÍM PROBLÉMŮM A JAK SE JEŠTĚ VĚNOVAT GLOBÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ a 1. st. ZŠ

Jak se ve výuce věnovat globálnímu vzdělávání a přitom s žáky měnit svět kolem nás.

Na workshopu si představíme konkrétní aktivity a lekce, jak dětem přiblížit složité problémy naší planety. I příklady dobré praxe nám ukážou, jak na to. Krátké představení programu Světová škola nám napoví, že děti i v tak útlém věku mohou s globálními problémy něco dělat. 

MGR. ONDŘEJ HUDEČEK, PH.D.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE / metodik, koordinátor dobrovolníků

Pracuje jako metodik Městské knihovny v Praze. Zaměřuje se především na témata mediálního vzdělávání a udržitelného rozvoje v knihovnách. Působí také jako koordinátor dobrovolníků. Absolvent antropologie a sociální ekologie. 

PŘEDNÁŠKA: KNIHOVNY JAKO EKOCENTRA, EKOCENTRA V KNIHOVNÁCH: Role knihoven v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

Představení aktivit knihoven v oblasti EVVO. Knihovny jako vhodní partneři organizacím a
jednotlivcům, kteří v této oblasti působí.

Mediální vzdělávání a práce se zdroji.

ING. LENKA SKOUPÁ

TOULCŮV DVŮR / Předsedkyně

Více než 20 let působí na poli EVVO. Kromě své pozice ve vedení Toulcova dvora se věnuje práci lektorské. Zaměřuje se na dospělé, především studenty VŠ. Vzdělávací aktivity vede s cílem rozvoje kritického myšlení s využitím metod RWCT.

PŘEDNÁŠKA: KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH TÉMAT

Environmentální komunikace je společně s environmentální výchovou, environmentální interpretací základní součástí EVVO. Je natolik významná, že má i svou ČSN ISO 14063. Přesto je právě tato oblast EVVO silně ovlivněna framingem a dezinformacemi. Tuto skutečnost si často neuvědomujeme. Zkusíme si podívat těmto vlivům na zoubek a možná najdeme nějaké cesty ke zlepšení situace.

WORKSHOP: JAK VYUŽÍVAT METOD RWCT A TŘÍFÁZOVÉHO MODELU UČENÍ V EVVO 

Třífázový model učení patří k metodě kritického myšlení, která ve svých fázích - evokace -uvědomění - reflexe (E-U-R) žáky a studenty aktivizuje ke kladení otázek, diskusi, respektování názorů a samostatnému formulování cílů výuky. Je vhodný zejména tehdy, kdy si žáci mají osvojit nové poznatky, uspořádat je do souvislostí, propojit je se svými zkušenostmi. Na workshopu si vyzkoušíme a prakticky ověříme jednotlivé fáze modelu E-U-R.

Workshop je určen především pro pedagogy a lektory EVVO.

ING. JAN SMRČKA

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TEREZA / vedoucí kanceláře mezinárodního programu Ekoškola v ČR

15 let pracuji jako metodik environmentální výchovy ve vzdělávacím centru TEREZA. Aktuálně vedu kancelář mezinárodního programu Ekoškola a se svým týmem zajišťuji podporu školám v celé České republice. Přednáším na kurzech, konferencích i seminářích o různých tématech jako je ekoprovoz ve školách, participace dětí a rozvoj jejich akčních kompetencí vedoucí ke zlepšování životního prostředí a dalších. Organizuji Kampaň obyčejného hrdinství a věnuji se klimatickému vzdělávání, hlavně z hlediska hledání nových forem výuky. 

WORKSHOP: KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ HROU (Únikovka do škol a jiné)

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st ZŠ, SŠ

Hra je přirozeným prvkem učení se všech mláďat. Díky hře můžeme hledat souvislosti, rozvíjet kritický postoj, tříbit argumentaci a uvážlivě se rozhodovat. Pojďme si tedy společně hrát a podívat se, jak díky tomu můžeme děti i nás dospělé vzdělávat v těžkých tématech, jako je například klimatická změna. Účastníci si hry přímo zahrají, metodicky rozeberou a odvezou do svých škol.

VERONIKA SODOMOVÁ 

FAKESCAPE / Vedoucí kreativního týmu spolku Fakescape

Je studentkou filozofie a učitelkou českého jazyka pro cizince. Ve spolku Fakescape je vedoucí kreativního týmu a lektorkou.

WORKSHOP: DEZINFOMBIES (ÚNIKOVÁ HRA)

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies - tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem vašich žáků je dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně naleznou pomocí co nejrychlejšího a zároveň nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů.