Mluvčí a jejich témata

Petr Holý,
krajský koordinátor EVVO v Praze, pracuje na odb. ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Od roku 2007 se pracovně pohybuje v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty, především jako zaměstnanec veřejné správy. Na pražském Magistrátu zajišťuje koncepční podporu, součinnost, rozvoj a směřování EVVO v Praze.


Miroslav Novák,
pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde má na starosti agendu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Je také členem Výboru pro VUR Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde inicioval založení Pracovní skupiny pro klimatickou výchovu a vzdělávání, která má v roce 2021 vytvořit podklady pro zakotvení výuky o změně klimatu ve vzdělávacím systému ČR. Dříve působil jako lektor a koordinátor projektů ve střediscích ekologické výchovy (Živá planeta, Podhoubí, TEREZA). Jako konzultant a producent se podílel na několika dokumentárních filmech s environmentální tématikou (Žal žen - 2020, Cukr blog - 2014).


Petr Ajs Kucka,
lektor Ekologického institutu Veronica, kde se specializuje na témata související s klimatem.

Svoje znalosti spojené s praktickou zkušeností člověka, který s rodinou žije v maringotce, předává dál v Akademii ochrany klimatu, soběstačnosti a udržitelnosti Horolezec, který leze stejně dobře na skály jako na chladící věže uhelných elektráren.


Petr Daniš,
hlavní autor a editor nové publikace "Klima se mění - a co my?"

Proč a jak se učit o změně klimatu, která shrnuje doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání a vznikla v pracovní skupině pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Působí jak ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.


Miroslav Pešek,
učitel dějepisu a společenskovědních seminářů na Gymnáziu Jana Keplera v Praze

Jeden ze zakladatelů spolku Učitelů za klima, který se snaží tématizovat problematiku klimatické změny ve školství a prohloubit dialog mezi žáky a učiteli.


Jiří Dlouhý,
zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

Je správcem a jedním z hlavních autorů environmentální on-line encyklopedie www.enviwiki.cz a je také technickým redaktorem odborného časopisu Envigogika.

Jana Dlouhá,
vědecká pracovnice Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Zabývá se transformativním učením k udržitelnosti. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Envigogika. 


Veronika Endrštová,
působí jako metodička a lektorka globálního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni

Je spoluautorkou Online-kurzu Klimatická změna a jako hlavní editorka a autorka se podílela na vzniku české verze metodiky Active Citizens pro střední školy, prostřednictvím které téměř deset let spoluvede týmy pedagogů a studentů. Aktuálně se zabývá klimatickou agendou a tvorbou metodických materiálů v projektu 1Planet4All a přípravě webu ucimoklimatu.cz.


Lenka Skoupá,
předsedkyně Střediska ekologické výchovy  Toulcův dvůr

Jako lektorka se věnuje především tématům související se zemědělstvím a ochranou zvířat. Objevuje a hledá netradiční
formy v EVVO.
Odpolední workshopy


Lenka Skoupá,
předsedkyně Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr

Jako lektorka se věnuje především tématům související se zemědělstvím a ochranou zvířat. Objevuje a hledá netradiční
formy v EVVO.


Halina Holá, již přes pět let pracuje na Infocentru Toulcova dvora, kde má na starosti komunikaci
s veřejností a ekoporadenství

Několik let působila v Ekocentru Koniklec jako lektorka výukových programů. Rok učila na druhém stupni ZŠ Archa a v několika lesních školkách. Dříve působila i ve státní správě, kde měla na starosti udržitelný rozvoj na celostátní a místní úrovni. Vzděláním je krajinný inženýr - ekolog, s oprávněním to i učit. 

Lenka Winterová,
lektorka ekologické výchovy v Ekocentru Koniklec

Spoluautorka a dřívější koordinátorka projektu Město do kapsy - mikroklima okolí školy, který učí děti poznávat specifika městského klimatu v jejich nejbližším okolí.