Program

10. konference o ekovýchově v Praze

8:30 - 9:00 | zaregistrujte se, prosím

9:00 - 9:10 | konferenci zahájí moderátor Vojtěch Kotecký a radní Jana Plamínková, předsedkyně výboru životního prostředí

9:10 - 9:40 | Jan Krajhanzl | psychologie, komunikace, životní prostředí

prezentace ke stažení ZDE 
9:40 - 10:00 | Tomáš Chabada | zelenější, než byste čekali: O vztahu české veřejnosti k životnímu prostředí
prezentace ke stažení ZDE 

10:00 - 10:20 | Judita Nechvátalová | originální EKO komunikace
prezentace ke stažení ZDE
10:20 - 10:45 | Jan Činčera | co je a co není EVVO: účinné a neúčinné postupy 
prezentace ke stažení ZDE

10:45 - 11:00 | oddechněte si u kávy

11:00 - 11:10 | Tereza Líbová | komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
prezentace ke stažení ZDE
11:10 - 11:20 | Petr Holý | současný stav EVVO na území Prahy
prezentace ke stažení ZDE 
11:20 - 11:30 | Petr Holý | koncepce EVVO: cíle, návaznosti a uplatňování

11:30 - 13:00 | chutný oběd a káva

13:00 - 13:10 | Lenka Skoupá | jak zajistit příznivý dopad sdělení o environmentálních tématech
prezentace ke stažení ZDE 
13:10 - 13:20 | Martin Mach Ondřej | napište tiskovou zprávu, kterou média nesmažou
prezentace ke stažení ZDE 
13:20 - 13:30 | Petr Kučera | příklad dobré praxe z Prahy 1
prezentace ke stažení ZDE
13:30 - 13:40 | Laura Mitroliosová  | budování nového ekologického tématu  

13:40 - 13:50 | Zbyněk Bouda | zelené slavnosti - jde to i bez odpadu
prezentace ke stažení ZDE
13:50 - 14:00 | Miroslav Lupač | digitální interpretace pražské přírody
prezentace ke stažení ZDE
14:00 - 14:10 | Jakub Kašpar | jak komunikovat ekovýchovná témata - zkušenosti KRNAP
prezentace ke stažení ZDE
14:10 - 14:20 | Kateřina Landová | ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu

14:20 - 14:30 | Eva Tylová | komunikace o opatřeních na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně
prezentace ke stažení ZDE 
14:30 - 14:40 | Jan Smrčka | Být změnou! -kampaň obyčejného hrdinství
prezentace ke stažení ZDE
14:40 - 14:50 | Václav Nejman | lesní pedagogika jako součást EVVO či nikoliv?   
prezentace ke stažení ZDE
14:50 - 15:00 | Lenka Winterová | projekt Město do kapsy
prezentace ke stažení ZDE

15:00 - 15:30 | opět si oddechněte u kávy

15:30 - 16:30 | panelová diskuze | pozitiva a úskalí PR a komunikace EVVO a změny klimatu

Jan Krajhanzl (ekopsycholog, Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií MU): 
Psychologie, komunikace, životní prostředí
Komunikovat s veřejností o ochraně životního prostředí je o dost těžší než prodávat jim kartáčky na zuby. V krátkém vystoupení si ukážeme, proč je komunikace "zelených" témat tak náročná a co s tím můžeme v naší vlastní komunikaci dělat.

Tomáš Chabada (výzkumný pracovník, Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně):
Zelenější, než byste čekali: O vztahu české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí
Cílem příspěvku je charakterizovat vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí a zdůraznit specifika, které jsou relevantní pro oblast ekovýchovy. Příspěvek bude vycházet z dostupných reprezentativních šetření veřejného mínění a vlastního výzkumu realizovaného Katedrou environmentálních studií Masarykovy univerzity.

Judita Nechvátalová (jednatelka ekologické reklamní agentury Green Cat): 
Originální EKO komunikace
Naváže na předchozí příspěvky a naznačí, jak nemávat červeným hadrem hned v prvním momentě. Ale motivovat k následování lákavého životního stylu, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí. Na vydařených kampaních si představíme, jak třeba dovést nadšence pro design k úvahám o zkracujícím se životu věcí a o minimalizaci odpadu.

Jan Činčera (VŠ pedagog a vědec, Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií MU): 
Co je a co není EVVO: účinné a neúčinné postupy
Příspěvek porovnává vhodné a problematické postupy pro jednotlivé cílové oblasti environmentální výchovy, jako jsou rozvíjení vztahu k přírodě, porozumění ekologickým principům či posilování akčních kompetencí. Prezentované zásady doplňuje příklady z praxe.

Tereza Líbová (specialistka adaptace změn klimatu , MHMP): 
Komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Tereza Líbová pohovoří o opatřeních ke zmírnění dopadů probíhajících klimatických změn v hl. m. Praze, a především o prostředcích, pomocí nichž jsou uváděny v realitu. Realizované projekty jsou v zásadě trojího typu: výzkumné, investiční projekty, a projekty související s komunikační strategií adaptace. V příspěvku budou mimo jiné představeny nové webové stránky jako součást komunikační strategie adaptace, ale zejména bude diskutována možnost stránek jako funkční komunikační platformy pro městské části, odbornou i laickou veřejnost, i ostatní zapojené subjekty.

Petr Holý (koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, MHMP): 
Současný stav EVVO na území Prahy
Stručné představení pestrého systému ekovýchovy v Praze, místních aktérů, specifika pražských cílových skupin i pražské přírody. Krajský koordinátor EVVO bude hovořit o příležitostech, ale i hrozbách a výzvách environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.

Petr Holý (koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, MHMP):  
Koncepce EVVO - cíle, návaznosti a uplatňování
Ekovýchova z koncepčního pohledu, vysvětlení základních tezí a souvislostí pražské Krajské koncepce EVVO. Krajský koordinátor popíše práci s koncepcí, jejíž propojování s jinými důležitými strategiemi má své opodstatnění. Je toto cesta k realizaci konkrétnějších kroků a podpora při rozvoji ekologické výchovy v Praze?

Lenka Skoupá (předsedkyně, Toulcův dvůr):   
Komunikace environmentálních témat - jak zajistit příznivý dopad sdělení na radnicích
Komunikace s politiky je důležitým předpokladem pro změnu vnímání environmentálních problémů a následné prosazování změn v této oblasti. Sucho, kůrovec, doprava a další témata se možná stanou klíčovými body programů politických stran v příštích volbách.

Praxe Toulcova dvora při jednáních s politiky je dlouhá a v mnohém úspěšná. Představíme příklady dobré praxe i ty méně povedené.

Martin Mach Ondřej (šéfredaktor Ekolist.cz):
Jak napsat tiskovou zprávu, aby ji média nesmazala
Pracuji v redakci Ekolistu devatenáctým rokem. Za tu dobu jsem smazal tuny tiskových zpráv, které dorazily do naší pošty. Nedělám to proto, že bych byl zlý. Chráním oči našich čtenářů před vykrvácením.

Petr Kučera (radní na Praze 1 pro oblast IT, životního prostředí, úklidu a rozvoje hřišť):
Příklady dobré praxe - Praha 1 - Zařazování ekologických témat do radničního časopisu
Ekologická témata bývají v radničních periodikách tak trochu popelkou. Když už se o životním prostředí píše, tak často jen v nezbytně nutném rozsahu a ne moc důsledně, nejlépe s fotografií politika, co sází strom. Na Praze 1 jsme se ale pustili dále, ekologii jsme postavili do centra našeho zájmu o dobrý život v centru Prahy. To můžeme ilustrovat na radničním periodiku, kde nejen témata ekologie a přírody získala nenásilným způsobem na pozornosti, ale optikou ekologie se díváme i na další palčivá témata jako turismus, hluk, kulturu, dopravu nebo emise. Ekologie tak získává širší kontext spoluvytváření prostředí pro lepší život.

Laura Mitroliosová (Chief Operations Officer, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. )
Budování nového ekologického tématu 
Představíme vám, jak jsme se dostali do povědomí laické i odborné veřejnosti s tématem cirkulární ekonomiky. Na našem vlastním příběhu, který započal před pěti lety, vám ukážeme, jaké komunikační nástroje jsme k tomu použili a jaký je dnes výsledek. 

Zbyněk Bouda (jednatel, EAV z.s.p.o. - Energetická agentura Vysočiny): 
Zelené slavnosti - jde to i bez odpadu
Možnosti, jak pořádat akce pro veřejnost s minimalizací dopadů na životní prostředí. V čem spočívají hlavní přínosy, jaký má metoda dopad na financování akce a jak se vypořádat s organizací.

Mirek Lupač (zakladatel a ředitel, Agenturu Koniklec, o. p. s.): 
Digitální interpretace pražské přírody
Příspěvek představí na praktickém příkladu potenciál digitální interpretace přírody. Ta je založená na konkrétních vzájemně souvisejících příbězích. V roce 2017 - 2018 proběhl v ČR výzkum na téma využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví. Naše práce navázala na odborná doporučení a výsledky výzkumu. Digitální interpretace je vhodnou nadstavbou tradičních forem EVVO jednotlivců i školního vzdělávání.

Jakub Kašpar (náměstek ředitele - vedoucí odboru vnějších vztahů Správy KRNAP):
Jak komunikovat ekovýchovná témata - zkušenosti KRNAP
Sdílení osobních zkušeností s komunikací ekovýchovných témat a s interpretací přírodního bohatství a dědictví v sektoru státní ochrany přírody - na Správě KRNAP. S přihlédnutím k předchozím zkušenostem z komunikačního odboru Ministerstva životního prostředí i z "druhé strany barikády", tedy z pozice novináře.

Kateřina Landová (koordinátorka programu Ukliďme svět, ukliďme Česko!, ČSOP):   
Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu
Síla dobrovolnictví a jeho dopady na společnost i na prostředí, které sdílíme, je skutečná. Výsledky jsou dobře vidět ihned po akci, co je ale důležitější je osobní zkušenost a inspirace, která s akcí přichází. Jaké přesahy má největší dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme Česko? Proč a jak se zapojit?

Eva Tylová (místostarostka pro ŽP, MČ Praha 12): 
Komunikace s veřejnosti k opatřením na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně
Praha 12 realizovala řadu opatření na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně. Opatření doprovázela informační a vzdělávací kampaň, která měla občanům vysvětlit význam těchto opatření, zapojit je do jejich realizace a reagovat na případné dotazy, ale i výhrady. Jednalo se např. o omezení sečí trávy, záchyt dešťové vody ve veřejných i soukromých budovách, rozvoj komunitního kompostování, umístění předávacích polic atd.

Jan Smrčka (vedoucí kanceláře mezinárodního programu Ekoškola, Vzdělávací centrum TEREZA):   
Být změnou!
- kampaň obyčejného hrdinství
Bojovat proti klimatickým změnám znamená omezit svůj způsob života, přemýšlet o dopadu svého jednání a v neposlední řadě být aktivním občanem. Nejlepší prostředí, kde se to naučit vytváří právě školy. Je třeba jim však dát nástroje, které to učitelům ulehčí. Může to být dlouhodobý program nebo třeba 7 denní kampaň. Podívejme se, co to znamená Být změnou! a jak to vede k udržitelnějšímu způsobu života!

Václav Nejman (vedoucí střediska ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy):   
Lesní pedagogika jako součást EVVO či nikoliv? 
Představení Lesní pedagogiky jako formy komunikace s veřejností. Přehled různých forem komunikace, které Lesy hl. m. Prahy v ekologické výchově používají. Prezentace připravovaných naučných projektů v rámci Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu.