Program

10. konference o ekovýchově v Praze

8:30 - 9:00 | zaregistrujte se, prosím

9:00 - 9:10 | konferenci zahájí moderátor Vojtěch Kotecký a náměstek primátora Petr Hlubuček
9:10 - 9:40 | Jan Krajhanzl | psychologie, komunikace, životní prostředí
9:40 - 10:00 | Tomáš Chababa | zelenější, než byste čekali: O vztahu české veřejnosti k životnímu prostředí
10:00 - 10:20 | Judita Nechvátalová | originální EKO komunikace
10:20 - 10:45 | Jan Činčera | co je a co není EVVO: účinné a neúčinné postupy

10:45 - 11:00 | oddechněte si u kávy

11:00 - 11:10 | Tereza Líbová | komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
11:10 - 11:20 | Petr Holý | současný stav EVVO na území Prahy
11:20 - 11:30 | Petr Holý | koncepce EVVO: cíle, návaznosti a uplatňování

11:30 - 13:00 | chutný oběd a káva

13:00 - 13:10 | Lenka Skoupá | jak zajistit příznivý dopad sdělení o environmentálních tématech
13:10 - 13:20 | Martin Mach Ondřej | napište tiskovou zprávu, kterou média nesmažou
13:20 - 13:30 | Petr Kučera | příklad dobré praxe z Prahy 1
13:30 - 13:40 | Soňa Jonášová | konec doby skládkové
13:40 - 13:50 | Zbyněk Bouda | zelené slavnosti - jde to i bez odpadu
13:50 - 14:00 | Miroslav Lupač | digitální interpretace pražské přírody
14:00 - 14:10 | Jakub Kašpar | jak komunikovat ekovýchovná témata - zkušenosti KRNAP
14:10 - 14:20 | Kateřina Landová | ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu
14:20 - 14:30 | Eva Tylová | komunikace o opatřeních na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně
14:30 - 14:40 | Jan Smrčka | Být změnou! -kampaň obyčejného hrdinství
14:40 - 14:50 | Václav Nejman | lesní pedagogika jakou součást EVVO či nikoliv?   
14:50 - 15:00 | Stavitelé města | prezentace výsledků projektu

15:00 - 15:30 | opět si oddechněte u kávy

15:30 - 16:30 | panelová diskuze | pozitiva a úskalí PR a komunikace EVVO a změny klimatu

Jan Krajhanzl: Psychologie, komunikace, životní prostředí
Komunikovat s veřejností o ochraně životního prostředí je o dost těžší než prodávat jim kartáčky na zuby. V krátkém vystoupení si ukážeme, proč je komunikace "zelených" témat tak náročná a co s tím můžeme v naší vlastní komunikaci dělat.

Tomáš Chabada: Zelenější, než byste čekali: O vztahu české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí Cílem příspěvku je charakterizovat vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí a zdůraznit specifika, které jsou relevantní pro oblast ekovýchovy. Příspěvek bude vycházet z dostupných reprezentativních šetření veřejného mínění a vlastního výzkumu realizovaného Katedrou environmentálních studií Masarykovy univerzity.

Judita Nechvátalová: Originální EKO komunikace
Naváže na předchozí příspěvky a naznačí, jak nemávat červeným hadrem hned v prvním momentě. Ale motivovat k následování lákavého životního stylu, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí. Na vydařených kampaních si představíme, jak třeba dovést nadšence pro design k úvahám o zkracujícím se životu věcí a o minimalizaci odpadu.

Jan Činčera: Co je a co není EVVO: účinné a neúčinné postupy
Příspěvek porovnává vhodné a problematické postupy pro jednotlivé cílové oblasti environmentální výchovy, jako jsou rozvíjení vztahu k přírodě, porozumění ekologickým principům či posilování akčních kompetencí. Prezentované zásady doplňuje příklady z praxe.

Tereza Líbová (MHMP): Komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Tereza Líbová pohovoří o opatřeních ke zmírnění dopadů probíhajících klimatických změn v hl. m. Praze, a především o prostředcích, pomocí nichž jsou uváděny v realitu. Realizované projekty jsou v zásadě trojího typu: výzkumné, investiční projekty, a projekty související s komunikační strategií adaptace. V příspěvku budou mimo jiné představeny nové webové stránky jako součást komunikační strategie adaptace, ale zejména bude diskutována možnost stránek jako funkční komunikační platformy pro městské části, odbornou i laickou veřejnost, i ostatní zapojené subjekty.

Petr Holý (MHMP): Současný stav EVVO na území Prahy
Stručné představení pestrého systému ekovýchovy v Praze, místních aktérů, specifika pražských cílových skupin i pražské přírody. Krajský koordinátor EVVO bude hovořit o příležitostech, ale i hrozbách a výzvách environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.

Petr Holý (MHMP): Koncepce EVVO - cíle, návaznosti a uplatňování
Ekovýchova z koncepčního pohledu, vysvětlení základních tezí a souvislostí pražské Krajské koncepce EVVO. Krajský koordinátor popíše práci s koncepcí, jejíž propojování s jinými důležitými strategiemi má své opodstatnění. Je toto cesta k realizaci konkrétnějších kroků a podpora při rozvoji ekologické výchovy v Praze?

Lenka Skoupá (Toulcův dvůr): Komunikace environmentálních témat - jak zajistit příznivý dopad sdělení na radnicích
Komunikace s politiky je důležitým předpokladem pro změnu vnímání environmentálních problémů a následné prosazování změn v této oblasti. Sucho, kůrovec, doprava a další témata se možná stanou klíčovými body programů politických stran v příštích volbách.

Praxe Toulcova dvora při jednáních s politiky je dlouhá a v mnohém úspěšná. Představíme příklady dobré praxe i ty méně povedené.

Martin Mach Ondřej: Jak napsat tiskovou zprávu, aby ji média nesmazala
Pracuji v redakci Ekolistu devatenáctým rokem. Za tu dobu jsem smazal tuny tiskových zpráv, které dorazily do naší pošty. Nedělám to proto, že bych byl zlý. Chráním oči našich čtenářů před vykrvácením.

Zbyněk Bouda (EAV Jihlava): Zelené slavnosti-jde to i bez odpadu
Možnosti, jak pořádat akce pro veřejnost s minimalizací dopadů na životní prostředí. V čem spočívají hlavní přínosy, jaký má metoda dopad na financování akce a jak se vypořádat s organizací.

Mirek Lupač (Agentura Koniklec): Digitální interpretace pražské přírody
Příspěvek představí na praktickém příkladu potenciál digitální interpretace přírody. Ta je založená na konkrétních vzájemně souvisejících příbězích. V roce 2017 - 2018 proběhl v ČR výzkum na téma využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví. Naše práce navázala na odborná doporučení a výsledky výzkumu. Digitální interpretace je vhodnou nadstavbou tradičních forem EVVO jednotlivců i školního vzdělávání.

Jakub Kašpar (KRNAP): Jak komunikovat ekovýchovná témata - zkušenosti KRNAP
Sdílení osobních zkušeností s komunikací ekovýchovných témat a s interpretací přírodního bohatství a dědictví v sektoru státní ochrany přírody - na Správě KRNAP. S přihlédnutím k předchozím zkušenostem z komunikačního odboru Ministerstva životního prostředí i z "druhé strany barikády", tedy z pozice novináře.

Kateřina Landová (ČSOP): Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu
Síla dobrovolnictví a jeho dopady na společnost i na prostředí, které sdílíme, je skutečná. Výsledky jsou dobře vidět ihned po akci, co je ale důležitější je osobní zkušenost a inspirace, která s akcí přichází. Jaké přesahy má největší dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme Česko? Proč a jak se zapojit?

Eva Tylová (P12): Komunikace s veřejnosti k opatřením na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně
Praha 12 realizovala řadu opatření na zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně. Opatření doprovázela informační a vzdělávací kampaň, která měla občanům vysvětlit význam těchto opatření, zapojit je do jejich realizace a reagovat na případné dotazy, ale i výhrady. Jednalo se např. o omezení sečí trávy, záchyt dešťové vody ve veřejných i soukromých budovách, rozvoj komunitního kompostování, umístění předávacích polic atd.

Jan Smrčka (sdružení Tereza): Být změnou! - kampaň obyčejného hrdinství
Bojovat proti klimatickým změnám znamená omezit svůj způsob života, přemýšlet o dopadu svého jednání a v neposlední řadě být aktivním občanem. Nejlepší prostředí, kde se to naučit vytváří právě školy. Je třeba jim však dát nástroje, které to učitelům ulehčí. Může to být dlouhodobý program nebo třeba 7 denní kampaň. Podívejme se, co to znamená Být změnou! a jak to vede k udržitelnějšímu způsobu života!

Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy): Lesní pedagogika
Představení Lesní pedagogiky jako formy komunikace s veřejností. Přehled různých forem komunikace, které Lesy hl. m. Prahy v ekologické výchově používají. Prezentace připravovaných naučných projektů v rámci Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu.