Medailonky mluvčích

Ing. JIŘÍ ROM

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ MHMP  / CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA

Jiří Rom zajišťuje a koordinuje správu a údržbu zvláště chráněných území v Praze a je garantem projektů "Pražská chráněná příroda" a "Pražské sady a aleje".

PŘEDNÁŠKA: PRAŽSKÁ REGIONÁLNÍ SMĚS

Z volné přírody napříč Českou republikou pozvolna, ale setrvale, mizí druhy rostlin či bezobratlých. Očividný ústup se bohužel netýká jen druhů vzácných či vázaných na specifická stanoviště, ale znatelný je i u druhů, o kterých bychom se ještě před několika lety nezdráhali říct, že jsou hojné, běžné, všudypřítomné. Jednou z cest, jak tento trend zastavit či zvrátit, je dbát na osívání vhodných ploch směsí předem vybraných druhů rostlin. Různé "květnaté louky" či "kvetoucí pásy" přibývají v posledních letech na mnoha místech naší země.  Bohužel většina z nich, byť je založena v dobré víře pomoci biodiverzitě, nevede ke kýženému efektu, ale naopak může mnoha našim druhům rostlin uškodit. Odbor ochrany prostředí MHMP proto před několika lety  započal projekt "Pražská regionální směs", který má ambici nabídnout řešení...

RNDr. LENKA PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVY / vědecký pracovník

Lenka Procházková je vědecká pracovnice na katedře Ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá terénním a laboratorním výzkumem mikroorganismů v tajícím sněhu, ledu, vysokohorských jezerech a aero-terrestrických prostředí v Alpách a Arktidě, a to i v rámci mnohostranné mezinárodní spolupráce. Na vysoké škole vyučuje přednášky (např. Ekologie vodních organizmů) a vede terénní praktika (např. terénní kurz z Ekologie). Spolupracuje s nevládními organizacemi (Ekocentrum Koniklec, Věda nás baví, Hnutí DUHA, Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, ČSOP Troja aj.). Environmentálnímu vzdělávání se v Ekocentru Koniklec věnuje jako externí lektor více než 15 let, je autorkou ekologických výukových programů pro ZŠ a SŠ.

TERÉNNÍ WORKSHOP: Hydrobiologie aneb zkoumání rozmanitosti života pod vodní hladinou

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé ZŠ, SŠ a VŠ, a dále lektoři a aktéři EVVO

MÍSTO KONÁNÍ: Rybníček pod Petřínkou

V terénním workshopu zjistíte, jaké hydrobiologické pomůcky na zkoumání světa pod vodní hladinou potřebujete, dostanete tipy na osvědčené pražské lokality. Šetrné lovení a následné určení vodních bezobratlých si také sami prakticky vyzkoušíte. Budeme též stanovovat kyselost a průhlednost vody. Dozvíte se řadu zajímavostí ze života častokrát opomíjených zástupců vodního světa. Čerstvě nabyté znalosti a dovednosti pak využijete v praxi se svými studenty nebo žáky ve výuce.

PhDr. DAGMAR KOUCKÁ, 

EKOCENTRUM KONIKLEC / ředitelka organizace

V Ekocentru pracuji 10 let, dohlížím na chod organizace, snažím se stále něco vylepšovat a aktualizovat. Práce mně baví a naplňuje, také díky velmi dobrému kolektivu, který v organizaci máme. Podporuji spolupráci neziskových organizací.

TERÉNNÍ WORKSHOP: Vycházka po památných stromech na Petříně

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé ZŠ, SŠ a VŠ, a dále lektoři a aktéři EVVO

MÍSTO KONÁNÍ: Petřínské sady

Cílem vycházky je seznámení s památnými a významnými stromy na Petříně. Účastníci se naučí vnímat stromy, okolo kterých chodí, naučí se měřit jejich výšku, stáří a ochrannou zónu. Seznámí se s monumentálním jasanem, mimořádnou babykou, poznají stromy, které jsou ve spojení s básníkem a spisovatelem Janem Nerudou a podívají se i na lípu republiky a obrovský platan vysazený na počátku 19. století. Prostřednictvím konkrétních stromů se posílí kladný vztah k přírodě i zájem o její ochranu, což mohou účastníci předat jako poselství dětem, se kterými se dostávají do kontaktu ve svých třídách, případně ekocentrech.

Bc. Ing. HALINA HOLÁ

TOULCŮV DVŮR / Lektor

Halina vystudovala ekologii a je vedoucí Infocentra na Toulcově dvoře, kde se mimo jiné zabývá i ekoporadenstvím. Než plně zakotvila v Infocentru, pracovala jako lektorka výukových programů v Ekocentru Koniklec a také vedla přírodovědný kroužek a pořádala výlety pro rodiny s dětmi na Toulcově dvoře. Jejím velkým koníčkem je botanika, sběr bylin a jejich rozličné zpracování. 

TERÉNNÍ WORKSHOP: Ekologie rostlin na vlastní oči

CÍLOVÁ SKUPINA: od 4. třídy základní školy

MÍSTO KONÁNÍ: Petřínské sady

Je těžké děti botanicky nadchnout. Za roky vedení přírodovědného kroužku a pořádání výletů pro rodiny s dětmi na Toulcově dvoře jsem si vytvořila několik botanických aktivit, které nejenže děti bavily, ale také je vedly k aktivnímu přemýšlení o ekologických dějích v přírodě. Kromě ukázek pracovních listů si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jak se rostliny pohybují (šíří) a budou moci posoudit úroveň sešlapu stanoviště, na kterém bude workshop probíhat.   

VIKTORIE SEIFERTOVÁ

NADAČNÍ FOND CCBC / ambasadorka

Jsem reportérka | novinářka | spisovatelka | cestovatelka 🌍 | designérka | cukrářka | chemik | artistka | sběratelka | čarodějka | tanečnice | gymnastka | malířka 👩‍🎨 | zpěvačka 🎤 | farmářka | milovnice plyšáků | kamarádka všech dětí 🤸‍♀️ a zvířat 🐣 🐒 🐬, jsem všechno, co chci, ale hlavně …

jsem VIKI ❤ 

Ráda poznávám svět, nové kamarády, učím se cizí jazyky a zajímá mě spoustu věcí.

PŘEDNÁŠKA: BIODIVERZITA A DĚTI

Když se spojíme, dokážeme velké věci, je jedno, jestli je vám 30, 50 nebo 8! To učím děti i dospělé. Přednáška je koncipována velmi interaktivně a probíhá jako konverzace mezi všemi generacemi, společně se bavíme o ohrožených druzích jako jsou outloni, luskouni, sloni, mořské želvy a nebo třeba jen "obyčejné" včely. Vysvětluji, jak jsou společně všechny druhy svázány a jak spolu jejich vyhynutí/chování souvisí.

Ing. PETRA CALTOVÁ  

PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA / muzejní pedagog a koordinátor projektu City Nature Challenge: Praha

Environmentálnímu vzdělávání se věnuje celý svůj profesní život. Už během studia na České zemědělské univerzitě působila na vzdělávacím oddělení Zoologické zahrady hl. m. Prahy, nyní již osmým rokem pracuje v Národním muzeu na pozici muzejního pedagoga. Věnuje se jak přípravě výstav, tak doprovodným akcím pro veřejnost. Zaměřuje se především na projekty občanské vědy, kdy je možné veřejnost zapojit (nejen) do přírodovědeckého výzkumu.

PŘEDNÁŠKA: Aplikace iNaturalist aneb moderní technologie ve výuce

Příspěvek seznámí posluchače s mobilní aplikací iNaturalist, nejznámější aplikací používanou k pozorování divoké přírody po celém světě. Aplikace pomáhá uživatelům určovat jejich pozorování a zároveň je cenným zdrojem dat pro profesionální přírodovědce. Kromě toho, že je aplikace skvělým nástrojem pro projekty občanské vědy, má také velký potenciál pro použití ve výuce. V příspěvku se posluchači dozví, jak je možné aplikaci použít jako didaktickou pomůcku nejen v přírodovědných předmětech, ale například také jako nástroj v rámci projektové výuky nebo místně zakotveného učení.


Mg.Cs. VÍT LUKÁŠ, DiS.

PHOTOLUKAS.CZ / zoolog, fotograf

Již 25 let se věnuje ochraně přírody a její dokumentaci. Je desetinásobným vítězem soutěže Czech Nature Photo, kde také obdržel ocenění Fotograf roku 2022. Ocenění získal také v Czech Press Photo a několika zahraničních soutěžích. Od roku 2023 je ambasadorem značky OM System, kde zároveň působí jako lektor fotografických kurzů. Vít Lukáš pořádá individuální i skupinové fotokurzy se zaměřením na makro, wildlife a ochranářskou fotografii. Kurzy jsou orientované jak na fotografování fotoaparátem, tak mobilním telefonem.

TERÉNNÍ WORKSHOP: Jak fotit s žáky mobilem pro iNaturalist

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé a lektoři ekovýchovy

MÍSTO KONÁNÍ: Petřínské sady

Devadesátiminutový fotografický workshop zaměřený na dokumentaci (nejen) pražské biodiverzity pomocí mobilního telefonu a aplikace iNaturalist. V rámci workshopu budou učitelé a lektoři seznámeni s aplikací iNaturalist a jejím využití pro vzdělávací a vědecké účely. Zároveň budou proškoleni v různých technikách fotografování biodiverzity mobilním telefonem (kompozice, expozice, vědecká fotografie).

RNDr. ŠTĚPÁN RAK, Ph.D  

Geologické vycházky – průvodcování po geologických lokalitách a edukace geologických věd 

Štěpán je český paleontolog, první profesionální průvodce po paleontologicky a geologicky významných nalezištích v Čechách a akreditovaný profesionální geprůvodce a geoedukátor učitelů s certifikací MŠMT. Vysokou školu studoval v Brně na Masarykově Univerzitě a doktorské studium pak dokončil na Univerzitě Karlově v Praze. Třináct let pracoval jako kurátor v Muzeu Českého krasu v Berouně, sedm let učil geologii na gymnáziu v Brandýse nad Labem. Zabývá se trilobity a členovci, popsal řadu nových rodů a druhů z Čech i Moravy, publikuje ve vědeckých časopisech, vystupuje v rozhlasové relaci Meteor a jako jediný paleontolog byl u Marka Ebena "Na plovárně." Věnuje se popularizaci paleontologie, jezdí po školách s přednáškami a ukázkami výjimečných zkamenělin. Již přes 15 let pořádá pro školy a veřejnost geologické vycházky na geologicky významná naleziště, kde seznamuje širokou veřejnost s paleontologií, sběrem zkamenělin a jejich určováním. Objevuje zkameněliny v pražském metru, obkladech významných budov, náhrobních kamenech a dlažbách a zábavnou formou je přibližuje všem zájemcům.

TERÉNNÍ WORKSHOP: Praha očima geologa – netradiční pohled na tradiční místa Prahy: obklady domů, soch, kostelů a dlažebních kamenů – poznejme město jinak!

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé ZŠ, SŠ a VŠ, a dále lektoři a aktéři EVVO

MÍSTO KONÁNÍ: Malá Strana

Malá nenáročná procházka okolím, kdy poznáme v obkladech domů, dlažebních kamenech, kostelích a významných budovách geologicky významné horniny a zkameněliny ze starých lomů, vysvětlíme si jejich vznik a vývoj a povíme si o typech vápenců a "mramorů."  

Mgr. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ, MBA

ZŠ PLAŇANY / učitelka

8 let pracuji jako učitelka přírodopisu a chemie na ZŠ. Do výuky vkládám nejnovější vzdělávací metody, k žákům přistupuji individuálně, kladu důraz na kritické myšlení a schopnost pracovat s informacemi. Zároveň jsem 8 let působila jako koordinátorka enviromentální výchovy. V roce 2020 jsem založila projekt KCscience, který obsahuje YouTube kanál s krátkými vzdělávacími videi. Pod stejnou značkou na Instagramu a webových stránkách dávám tipy a materiály pro učitele a žáky. Aktuálně jsem také součástí projektu Bioeconomy Aspects Related to Forestry pod hlavičkou ČZU, kde vedu tým učitelů ZŠ. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o lesnictví a bioekonomice na základních školách.

PŘEDNÁŠKA: UČITELÉ UČITELŮM - JAK V DNEŠNÍ DOBĚ DĚTI NADCHNOUT PRO PŘÍRODOPIS A CHEMII?

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. Pokud chceme v dětech probudit zájem o přírodní vědy, musíme se přenést do jejich světa - světa sociálních sítí a krátkých videí, rychlého a efektivního přístupu informací. Moderní technologie jsou a budou součástí života našich žáků, a proto není potřeba se jim ve výuce vyhýbat, ale naopak je využít, a výuku přírodních věd díky nim zatraktivnit.

WORKSHOP: AKTIVIZAČNÍ METODY V HODINÁCH PŘÍRODOPISU A CHEMIE

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ

MÍSTO KONÁNÍ: Michnův palác

Každým rokem může být pro nás učitele čím dál složitější zaujmout naše žáky a vnést je do dění složitých nebo možná nepřitažlivých témat přírodovědného zaměření. Na tomto workshopu si společně ukážeme metody inspirované zájmy našich žáků a vyzkoušíme si konkrétní náplně do hodin přírodopisu a chemie, s důrazem na zadání kritérií hodnocení daných úkolů.

Mgr. JAN FRONĚK, Ph.D. 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TEREZA / sběratel dobrých příkladů a koordinátor programu Les ve škole

Od roku 2004 se dívám školám pod ruce a sbírám skvělé nápady, abych je mohl šířit dál. Jednou z mých klíčových oblastí je, jak se děti učí získávat vztah k přírodě. I proto jsme v TEREZE rozeběhli výsadby tzv. Školních lesů do kapsy, které dětem umožňují vlastní lesík naplánovat, vysadit a učit se v něm. Se vzdělávacím světem se spojujeme v sítí Learning About Forests, v ČR máme zapojených 400 škol. 

PŘEDNÁŠKA: 

Školní les do kapsy je malý lesík v blízkosti školy, který slouží ke sblížení dětí a přírody ve prospěch obou. Děti ho do co největší míry samy naplánují, vysadí i udržují. Podíváme se na již proběhlé realizace a zodpovíme si otázky PROČ takovou zelenou učebnu mít i u vlastní školy a JAK NA TO.

Mgr. MARIE HÁNOVÁ

malířka a bioložka

Zabývá se kresbou a malbou. Ve svých pracích se zaměřuje především na ptactvo a jejich prostředí. Ráda tvoří také realistické modely zvířat z vlny technikou suchého plstění. Pořádá naučné vycházky zaměřené na poznávání místní přírody a workshopy týkající se plstění z vlny a kresby.

TERÉNNÍ WORKSHOP: Nature journaling aneb poznáváme kresbou

CÍLOVÁ SKUPINA: učitelé ZŠ, SŠ a VŠ, a dále lektoři a aktéři EVVO

MÍSTO KONÁNÍ: Petřínské sady

Nature journaling je proces, ve kterém během tvorby vlastního deníku objevujeme svět kolem nás plný podnětů ke zkoumání. Klíčovými vlastnostmi je umění pozorovat, zaznamenat a ptát se. Nezáleží na tom, do jaké míry jsme kreativně zdatní, protože kresba, malba, ale také slova a čísla se stávají především nástrojem k objevování. Na workshopu si ukážeme jak vstoupit do světa nature journalingu a jak vést záznamy ve vlastním deníku. Po teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde si journaling vyzkoušíme.

TOMÁŠ HODEK

Tomáš Hodek se svou ženou založil a vede organizaci Ekodomov, pod jejíž hlavičkou běží několik projektů s ekologickou orientací. Ať už to jsou environmentálně vzdělávací programy pro školy (formou divadla, jednorázových akcí či kroužků Malého průzkumníka přírody) či projekt Kompostuj.cz zaměřený na práci s bioodpady (zejména v menším domácím měřítku). Se svou ženou Kateřinou taktéž založili první lesní školku v ČR, Dětský klub Šárynka (dnes Lesní mateřská škola Šárynka). Tomáš Hodek se od roku 2004 systematicky věnuje kompostování a péči o půdu. Ve své práci ukazuje, že péče o půdu přináší praktické dosažitelné a měřitelné přínosy, které aktuálně usnadňují i zvládání dopadů klimatické změny. Na rozdíl od emisí CO2 jsou tyto přínosy spojené s místem jejich realizace a podílet se na nich může každý z nás.

EKODOMOV / předseda organizace, manažer kampaně Kompostuj.cz

WORKSHOP: ŽIVOT V PŮDĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ

MÍSTO KONÁNÍ: Michnův palác

Podíváme se na půdu jako na místo pro život půdních organismů, bez nichž by nebyl ani život na Zemi. Ukážeme si, jak přiblížit život v půdě dětem, a jak život v půdě pozorovat. Podělím se s vámi, jak indikuji půdní život při prostém procházení krajinou, vyzkoušíme si pozorování organismů pomocí mikroskopů, připomeneme si, co půdní organismy pro svůj život potřebují. Pokusíme se odpovědět na otázku o možné kauzalitě mezi péčí o půdu a klimatickou změnou.


Upozornění: v případě přihlášení na terénní workshop, prosím uzpůsobte svůj oděv a především obutí aktuální předpovědi počasí. Pouze v případě opravdu velkého nevlídna se s workshopy přesuneme dovnitř.